سپاس نامه ی دانشگاه آزادی (امریکا)

گواهی افتخار برای امید عطایی فرد
قدردانی و سپاسگزاری برای کوششهای برجسته در زمینه تاریخ و ادب ایران
8 جولای 2010
شماره گواهی: 8238ـ1501