۱۳۸۹/۰۹/۲۱

روز آزربایگان

پرده ای از استاد رسام ارژنگی
به یادبود 21 آزر ماه سال1325

روز رهایی آزربایجان از چنگال میهن فروشان