۱۳۸۸/۱۲/۰۱

چکاد-چامه ی داریوش شاه


ویژه همسرایان کودک و نوجوان
بر وزن و آهنگ: مستم مستم

از: سوشیانت مزدیسنا


بزرگ است خدای ما – خدای ما
اهورا مزدا – اهورا مزدا

زمین و آسمان را – آسمان را
آفرید مزدا – اهورامزدا

مردم را شادی داد
مزدا مزدا اهورا (2 بار)باشد به دور از دروغ – دور از دروغ
سرزمین ما – سرزمین ما

مبادا خشکی و شور – خشکی و شور
خاک دشت ما – خاک دشت ما

ایران از دشمنان
همواره بی گزند باد (2 بار)