دوره های آموزشی عرفان آریایی

دربند آن باش که بدانی که:
من کی ام و از چه جوهرم؟
و به چه آمده ام و کجا میروم؟
و اصل من از کجاست؟
و این ساعت در چه ام؟
و روی به چه دارم؟
[شمس تبریزی]

آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید که: من کیستم؟ چرا زمانی خوش و زمانی خشمگینم؟ گاهی مهر و گاهی کینه میورزم؟ آیا پیش آمده که هنگام دیدن خودتان در آینه تصویرتان برایتان بیگانه باشد؟ آیا به گفتگوهای درونی خویش دقت کرده اید و برایتان شگفت نبوده که انگار شما نه یک تن بلکه چند چهره هستید؟ این پرسشها و بسیاری از سؤالات دیگر که در آینده به آنها خواهیم پرداخت، اساس عرفان و شناخت را تشکیل میدهد. کسی که خواهان تکامل معنوی است باید از سه پهنه بگزرد:
1-    خودکاوی
در این مرحله پویش و کاوش ما در جهان درونمان آغاز میگردد و مانند زمینی ناشناخته و گسترده هستیم که در آن به دنبال معدن ارزشمندی بگردیم.
2-    خودشناسی
در بخش دوم ما به گوهر ذاتی خویش پی میبریم و معدن گرانبها را شناسایی میکنیم. با بررسی عناصر و مواد سازنده این معدن آماده میشویم که...
3-    خودسازی
اینک آماده ایم تا مواد خام را به بهترین گونه شکل دهیم. ارزش معدن بستگی به بهره برداری درست ما از آن دارد.
این دوره فشرده ای از جهانبینی نظری و عملی و علمی در عرفان ایرانیست که به دیگر مکتبهای همسو نیز نگرش داشته است. از دشواریهای کار ما این بود که:
1.    بینشها و دریافتهای عرفانی بسیار سخت میتواند به زبان آورده شود زیرا اینجهانی نیست. از این رو گفتارهای فرزانگان در راز و رمزهایی دور و دراز پیچیده شده که برای نامحرمان و افراد بیرون از طریقت عارفانه، ناآشنا و نامفهوم است. تا آنجا که توانسته ام، به گشایش این چیستانها به ویژه با روش همسنجی و تطبیقی پرداخته ام.
2.    پژوهش زمانی دشوارتر میشود که پاره ای نوشتارهای عرفانی، ترجمه در ترجمه، به ویژه از سوی مترجمان ناآگاه، به دست ما برسد. در این ترجمه ها برخی واژگان ویژه، به معنای راستین خود نیامده اند و مایه ی گمراهی میگردند.
3.    کوشیده ام که از بدآموزیها و نادرستیهایی که مـُهر عرفان به آنها خورده شده، پرهیز کنم. از این رو به تفاوتهای عرفان ناب با دیگر مکاتب و فرقه ها اشاره داشته ام.
4.    از آنجا که عرفان را پایه گزار و پشتیبان فرهنگ و تمدن انسانی میدانم، به خوانندگان هشدار میدهم که اگرچه اساسی ترین مکتبهای عرفانی به بررسی کشیده شده، اما این دوره همیشه نیازمند نوشتارها و آگاهی هایی است که شما میبایست از دانشها و فنآوریهای نوین و تازه، داشته باشید. خواه در زمینه اختر-فیزیک باشد، خواه پزشکی، روانشناسی و غیره.
5.    هنجارمندی و تنظیم بخشها و متنها نیازمند اندیشه و پویشی پردامنه بود زیرا در همه ی دستاوردهای فرزانگی و مشاهدات عرفانی، پیوندها و روابطی تنگاتنگ به چشم میخورد. از این رو، خود بخود، در هر بخش، چکیده و فشرده ای از دیگر بخشها به نگرش می آید.
نوشتارها و ترجمه های نقل قول شده را تا آنجا که شدنی بود، به همان حال و هوا ارایه میدهم تا خوانندگان، چون و چراها را خود بچشند و نیز اگر اشتباهی در گزارش و تفسیر داشتم، دریابند. دوره های آزمایشی و آموزشی ما  پیامدهایی نیک و پر بهره داشته و به نسبت دیگر دوره ها و کلاسها از آگاهی رسانی و شناخت نیرومندتری برای شرکت کنندگان برخوردار بوده است.
برای نام نویسی مشخصات خود را به این نشانی بفرستید:
omid.ataeifard@gmail.com