۱۳۸۹/۰۶/۱۹

پرسشهایی درباره پیامبر آریایی


پرسشها از: آریادخت 

درود بی کران بر تو ای یگانه و نادر استاد ایران زمین که میهن دوستی و راست اندیشی تان در تمامی کتابهایتان آشکار است. استاد گرامی و فرهیخته امید عطایی فرد، سپاس بی پایان دارم از تمامی رنج و کوشش در سالیانی که به ایران اندیشیدید و در ذهنتان جز راستی و حقیقت چیزی نبود. استادا باور کنید هرچقدر بیشتر میخوانم و می پژوهم به کتابهایتان بیشتر ایمان می آورم. پیرامون کتاب گرانبهای پیامبر آریایی پرسشهایی دارم راهبر و یگانه استاد راستی ام می پرسم یک به یک :
1- در رویه 67 کتاب در بن دهش آمده که : هرمزد پیش از آفرینش خدا نبود...او را خدایی از آفرینش بود---
استادا!من این را درک نمیکنم که هرمز پیش از آفرینش خدا نیست به چه معناست؟


# شاید هویت و ماهیت خداوند در آفرینش جهان نمودار شده و از این رو به وی خالق یا خلق کننده نیز گفته اند. مانند بانویی که تا دارای فرزند نشود به او مادر نمیگویند.
2- در رویه 160 کتاب از معجزات پیامبر بزرگ اشوزرتشت نام برده اید ولی در اینجا چون نام از گشتاسب آوردید به وارتوش باز می گردد چرا از معجزات سپیتمان که پیامبر یگانه است سخنی نیست؟
# هم در کتاب پیامبر آریایی و هم در کتاب قبله زرتشت از نیروهای فرامادی سپیتمان و وارتوش سخن گفته ام.
3- در رویه 232 در چکامه نام از زند و اوستا با هم است چرا برخی گمان میبرند زند و اوستا را اشوزرتشت با هم آورده و در اینجا هم همین را گفته است؟ مگر زند تفسیر اوستا نیست؟ 
# نه! زند همان گاتهاست و اوستا مجموعه نوشتارهای مغان است که بسیار به زند چشم داشته و آن را گزارش کرده اند. پیامبر ، ص31
4- در رویه 318 از اسکندر در چکامه با نام " شه نیک رای " نام برده است؟اسکندر نیک نبود. 
# این اسکندر همان ارشک بزرگ است نه الکساندر مقدونی. 5- استاد گرامی ام ! من به سبب نادانی خویش و ژرف بی شمار کتاب بسیار گرانبهایتان کمی سردرگم شدم و نمیفهمم و برایم واضح نیست چرا عیسی و مسیح 2شخص جدا هستند؟ 
# پیش از عیسا ناصری مصلوب، در زمان اشکانیان مسیحی مصلوب نشده ظهور کرد که استاد بهروز وی را مهر تاریخی میداند اما من بر این باورم که وی همان ارشک بزرگ شاه پیامبر اشکانیان است. 

6- در رویه 486 آمده که ابراهیم در روزگار جمشید بوده است پس کهن تر از زرتشت است!!!چگونه؟

# نقل قول است و نگرش من نیست. اما میتوان دریافت که ابراهیم زرتشت را با سپیتمان زرتشت اشتباه گرفته اند.
7- استاد گرامی ام چرا کریستن سن ویشتاسب و گشتاسب را یکی دانسته است؟؟ رویه 494 
 # چنین نیست. او ویشتاسپ پیشدادی (زمان سپیتمان) را با ویشتاسپ هخامنشی یکی نمیداند.
8- در رویه 495 آیا این ویشتاسب پسر لهراسب همان است که در قبله زرتشت آمده است؟؟
9- استاد راستی و درستی من که مرا به راستی وام دار خود کرده ای من متوجه نشدم که چرا در شاهنامه گشتاسب چهره ای نیک ندارد و در اوستا نیک است؟چرا؟
10 - در رویه 500 چرا جدول آورده شده نشان دهنده ان است که جاماسب وزیر گشتاسب است؟در قبله زرتشت وزیر ویشتاسب بود.


# چیستان دو زرتشت بسیار پیچیده و داستانشان در هم آمیخته است. ویشتاسپ خوشنام اوستا همزمان سپیتمان و گشتاسپ بدنام شاهنامه همزمان با وارتوش (زرتشت ماد - هخامنشی) است.
11 - زرتشت شاهنامه همان وارتوش است؟ 
آری. زرتشتی که کشته شد، سپیتمان نیست.
12- استاد والا مقام! در قبله زرتشت خواندم نام گیومرت انسان هستی بخش است (رویه )207 و در کتاب پیامبر آریایی (گیومرت عیسی رویه 310 ) معنی دگر دارد. 
# واژه های ویژه دارای یک معنای بنیادین و چند مفهوم و دریافت است. بسته به زمینه ی آورده شده، باید دید چه مفهومی دارد:
گیو: گیتی / جان بخش
مرت: مرد / مسیح

13 - در رویه 205 قبله زرتشت در برابر پدر ، پسر و روح القدوس اهورا ، اشا،وهومن را نام بردید در کتاب پیامبر آریایی رویه 311 در برابر آن از اهورا ، اشا و سپند مینو نام بردید در واکاوی ریشه آن در گرچه به هم نزدیک اند ولی باهم یکی نیستند. 
# هر دو درست است هرچند سپندمینو دقیقتر است. وهومن نخستین امشاسپند و مانند سپندمینو (که در برابر اهریمن است) با اکومن میستیزد.
14 - در رویه 107 کتاب قبله زرتشت آمده موسی مهر آیین بود در اندیشه ام مانده موسی یهودی بود.
 # بنگرید: پیامبر آریایی، گفتارهای 32و 37.
15 - در رویه 112 قبله زرتشت آیا وارتوش اوستا را نگاشت؟؟ یا سپیتمان؟ 

 گاتها از سپیتمان است و اوستا از وارتوش.
16 - استاد گرامی ام در رویه 62 کتاب قبله زرتشت از فرشوشتر به عنوان مشاور ویشتاسب نام بردید و در کتاب پیامبر آریایی از فرشوشتر به عنوان مشاور گشتاسب....من سردرگم اینها شدم! 
# ویشتاسپ را به گونه گشتاسپ و بشتاسپ نیز نوشته اند. فرشوشتر در زمان سپیتمان بوده.

از خرده گیری و نقدهای سازنده ی همه شما سپاسگزارم
شاد باشید

 

۱ نظر:

مهتاب دختر پارسي گفت...

درود بر شما دوست گرامي
با نوشته هاي :
آتشکده آذرگشنسب و مراسم گاهنبار شما هم تشريف بيارين !
ملاصدرا فيلسوف شيعه مدح گوي پسركان زيبارو و باورمند به حيوان بودن زنان!!!
بوته جغه نماد پايداري ايرانيان و اشوزرتشت پيامبر در خانه همه ما
پیشینة نماز در ایران و در دين زرتشت
به روزم و چشم به راه ديدگاه هاي شما