۱۳۸۹/۰۶/۰۵

به سوی ایران بزرگ /4

هویت ملی و میهنی ایران و ایرانیان بر پایه پادشاهی مشروطه و نه استبدادی بوده است. فلسفه سیاسی زرتشت، پیاده کردن شهریاری آرمانی اهورایی در زمین میباشد. داریوش بزرگ در سنجش با دو فرمانروایی: توده سالاری و گروه سالاری، پادشاهی را برای ایران زمین، بهتر و برتر دانسته اند و دستاورد شاهان بزرگ به ویژه کورش کبیر به شمار آورده اند. (تاریخ هرودوت). در ایران باستان مجالس مشورتی و قانونگزار بوده و نامدارترین آنها در زمان اشکانیان است: مجلس سلطنتی و مجلس همگانی که امروزه از سوی انگلیسها تقلید شده است.
میشود پیشبینی کرد که با معیارهای امروزی، ایرانیان باستان به چه تدابیری دست میزدند و برای نمونه با توجه به شرایط متفاوت جهان نوین شاید اینگونه تصمیم میگرفتند:
پادشاه
مردم > سه مجلس > وزیران > استان داران (شهرـ یاران) > شهرـ داران
اختیارات مردم:
سه مجلس از سوی مردم برگزیده میشوند با این شرط که نمایندگانش دارای پیشینه کیفری نباشند.
۱. مجلس کهستان: تنها سرپرستان و یا نمایندگان اصناف به تعداد هر شغل. با اختیارات: دادن جواز کسب،‌ تعیین مالیات مشاغل، انواع بیمه و مانند اینها. دوره این مجلس شش سال است. نماینده این مجلس باید دستکم بیست ساله باشد.
۲. مجلس مهستان: یا همان مجلس شورای ملی؛ نمایندگان مردم استانها بدون هیچ قید و شرطی از نظر تحصیلات و مذهب. با اختیارات: گزینش و برکناری نخست وزیر (صدراعظم). سازمان بازرسی کشور زیر نظر این مجلس خواهد بود. دوره این مجلس و بنابراین دولت، پنج سال است. نماینده این مجلس باید دستکم بیست و پنج ساله باشد.
۳. مجلس دادگران: یا همان مجلس سنا؛ نمایندگانش تنها حقوق‌دانان سراسر کشور هستند که دارای مدرک وکالت و قضاوت باشند. قانون نویسی و قانون گزاری و تایید بخشنامه های دولتی و قراردادهای کشوری با این مجلس می‌باشد. سرپرست این مجلس برابر است با رییس قوه قضايیه که او وزیر دادگستری را برمیگزیند. دوره این مجلس چهار سال است. نماینده این مجلس باید دستکم سی ساله باشد.
برنامه سیاسی کشور:
۱. قدرت سیاسی آمیخته ای میباشد از اختیارات پادشاه و سه مجلس مستقل و نخست وزیر.
۲. هیچیک از نهادها حق دخالت در امور اجرایی یکدیگر را ندارند. استیضاح وزیران با مجلس کهستان، و برکناری نخست وزیر با مجلس دادگران خواهد بود.
۳. انتخابات سه مجلس نباید همزمان باشد.
۴. هیچکس نمیتواند همزمان هموند (عضو) دو مجلس و یا دارای بیش از یک کارکرد (مسئولیت) دولتی باشد.
۵. سن رای دادن برای دو مجلس کهستان و مهستان از هجده سال به بالا، و برای مجلس دادگران از بیست و یک سال به بالا باید باشد.
۶. رای دهندگان و انتخاب شوندگان باید تبعه ایران باشند.
۷. پادشاه و وزیران باید در آموزشگاهی ویژه به نام «دانشگاه کشورداری» درس خوانده و مدرک کارشناسی داشته باشند.
۸. در زمانها و موقعیتهای بحرانی و اضطراری، شورای امنیت ملی با حضور پادشاه و نخست وزیر و سران سه مجلس تشکیل میشود. با تصمیم این پنج عضو شورا، وزیران جنگ و کنکاش (اطلاعات) و کشور و برون مرزی (خارجه) میتوانند در جلسات محرمانه شورای امنیت ملی شرکت کنند.
۹. محاکمه و برکناری پادشاه (در صورت تخلف) با درخواست دو مجلس مهستان و کهستان، و رای مجلس دادگران خواهد بود.
۱۰. در صورت تخلف سرپرست مجلس دادگران (رییس قوه قضائیه)، رای لازم از سوی دو مجلس دیگر صادر میشود. چنانکه رای دو مجلس مهستان و کهستان با یکدیگر همخوانی نداشت، رای نهایی به فرمان و حکم پادشاه خواهد بود.
وزیران
برگزیده ی مجلس مهستان:
۱. نخست‌وزیر: گزینش و هماهنگی و سرپرستی وزیران مربوطه و استانداران. نخست وزیر هنگام انتخاب شدنش، دستکم باید چهل ساله و حداکثر شست ساله باشد.
برگزیده پادشاه:
۲. وزیر جنگ (س‍پهبد): سرپرستی نیروهای سه گانه زمینی و دریایی و هوایی ارتش پادشاهی ایران.
۳. وزیر کنکاش(اطلاعات و امنیت) پادشاهی ایران (آگاهبد): ارایه گزارشهای بایسته به نخست وزیر و رییسان مجلسها با تصویب پادشاه.
برگزیدگان نخست وزیر:
۴. وزیر کشور: سرپرستی استانداران، سازمان های اجتماعی: احزاب، نهادهای خیریه و غیرپزشکی. «وزارت کار» نیز به گونه «سازمان کارسازی» زیر نظر وزیر کشور خواهد بود.
۵. وزیر کشاورزی: سرپرستی سازمان های: کشت بانی، جنگل بانی، ده بانی. گزینش دهداران.
۶. وزیر نیرو: سرپرستی سازمان های: نفت، برق،‌ اتمی، گاز، آب، نیروگاه های بادی و خورشیدی، کانی ها (معادن). وزارتخانه‌های نفت و صنایع زیر نظر وزیر نیرو قرار میگیرند.
۷. وزیر دارایی: سیاست گزاری نظام اقتصادی و مالی، بانک مرکزی، دریافت مالیات تعیین شده توسط ریاست اصناف از پیشه وران. به جای وزارت دارایی، سرپرستان هر صنف مالیاتها را تعیین میکنند. در صورت اختلاف میان پیشه‌ور و صنف مربوطه، نخست وزارت دارایی (رای اولیه) و سپس سازمان بازرسی کشور (رای نهایی) حکمیت را به دوش میگیرند.
۸. وزیر برون‌مرزی (خارجه): روش شناسی و سیاست گزاری روابط با دیگر کشورها، سازمان کنکاش جهانی (گردآوری اطلاعات از طریق سفارتخانه ها و نیروهای برون مرزی)
۹. وزیر راهبانی (راه بد): حمل ونقل زمینی و دریایی و هوایی (وزارت راه و ترابری)
برگزیده مجلس کهستان:
۱۰. وزیر فنآوری: صنایع و تکنولوژی
۱۱. وزیر بهداشت: سرپرستی درمان، پزشکی، نهادهای خیریه مربوطه
۱۲. وزیر فرهنگ: سرپرستی سازمان های: آموزش پایه، آموزش میانه، آموزش پیشرفته، ایرانگردی، میراث فرهنگی، رسانه ها. وزیر فرهنگ باید دانش آموخته از «دانشکده ایران شناسی» باشد.
۱۳. وزیر ورزش (پهلبد): سرپرستی سازمان پرورش (تربیت بدنی) > فدراسیونهای ورزشی ، ورزش مدارس
برگزیده مجلس دادگران:
۱۴. وزیر دادگستری (داد بـُد): سرپرستی نهادهای قضایی و دادگستری. او باید دارای مدرک کارشناسی حقوق باشد.
اختیارات استان داران:
• سرپرستی استان و نیروهای انتظامی شهرها (شهربانی: بنفش جامگان).
• گزینش شهرداران هر استان.
اختیارات شهرداران:
• فرمانداری
• مسکن و شهرسازی
• راهبانی و رانندگی درون شهری
س‍‍‍پاهیان
* سپاه سرخ جامگان: پارتیزانهای ورزیده و تکاوران ویژه (زیر نظر: وزارت جنگ)
* سپاه سیاه جامگان: جاسوسان و نیروهای اطلاعاتی (زیر نظر: وزارت کنکاش)
* سپاه سبز جامگان: نیروهای پاسدار زیست بوم و جانوران، سازمان پیشاهنگی (زیر نظر: وزارت کشور)
* سپاه سپید جامگان: نیروهای پزشکیار و امداد، آتش نشانی (زیر نظر: وزارت بهداشت)
* سپاه آبی جامگان: نیروهای مسلح راهبانی و میان شهری (ژاندارمری سابق. زیرنظر: وزارت راه)
* سپاه زرد جامگان: نیروهای پاسدار میراث فرهنگی (زیر نظر: وزارت فرهنگ)
* سپاه بنفش جامگان: نیروهای شهربانی و پلیس (زیر نظر: نخست وزیر و استان داران)
* سپاه جاویدان (گارد پادشاهی. زیر نظر: پادشاه)
خدمت سربازی:
> دوره سربازی نیروهای مسلح یک سال کامل است. [خدمت درجه یک]
> سربازی نیروهای سبز و سپید و زرد، دو سال خواهد بود. [خدمت درجه دو]
> همه سپاهیان رزمی میبایست زیر نظر وزارتخانه‌های «جنگ» و «ورزش» آموزش ببینند تا کیفیت و کارآمدی بهتر داشته باشند.
> دبیرستانیان (۱۵ سال به بالا) و دانشگاهیان میتوانند در هر سال، تا سه ماه، خدمت درجه دو داشته باشند و دوره ببینند.
> هر کسی بر اساس زمان بندی درسی و شغلی خودش میتواند خدمت درجه یک و دو را با شمارش ماه‌های خدمت، انجام دهد.

۱ نظر:

سروش گفت...

سلام دوست عزیز
در این دیدگاه شما چیدمان سیاسی و نقش کامل پادشاهی چگونه است!؟ (منظور نفوذ پادشاهی است). شما نفوذ پادشاه را توضیح نداده اید ولی به فکر برکرناری ایشان در صورت مشکل هستید!
نوع انتقال قدرت؟! و محدودیت های پادشاه! چه چیزهایی پادشاه را محدود میکند؟!
مرز ها و خط مشی ها!
در این دیدگاه چرا کنترل نیرو های مسلح در اختیار پادشاه است؟! این موضوع به پادشاه اجازه کودتا بر علیه دولت و مجالس را می دهد! این همان وضعیتی است که برای دولت پیشین ایران به وضوع مشخص بود!

چه نیازی به وجود پادشاه در دیدگاه شما است؟! به عبارتی چرا باید سیستم ایران بر اساس پادشاهی مشروطه کنترل شود؟! پادشاهی ای که دو روی بیشتر ندارد! یا انگلیس که ملکه و سیستم سلطنتی فقط یک عنوان است و ایران پهلوی! این روش روش منسوخ و کاملا بی دلیلی است. قرار که نیست بر اساس سخنان داریوش و کورشی که 6000 سال پیش مرده اند وضعیت سیاسی تعریف کرد! نظام های سیاسی! ارتباط ها و تکنولوژی متفاوت از پیشین است و حتی تراز های اجتماعی, سیاسی, فرهنگی موجود به هیچ وجه مساوی با آن زمان نیست! علاوه بر اینکه گویا اتنها دلیل شما برای پادشاهی همین موضوع است و برای تثبیت این موضوع به غیر از استناد بر کورش دلیل محکم دیگری ندارید!

در صورت جدا کردن موضوعات رسیدگی به وزیران و وزیر کشور آیا امکان تداخل امر را در بین مجالس نمیبینید؟! این موضوع خیلی جدی است چرا که تیم وزیران یکپارچه است ولی قرار است توسط دو مجلس بدون امکان دخالت نقد شوند!

در صورت بروز مشکل در بین مجالس و وزیران حل مشکل بر عهده چه کسی است؟! پادشاه؟!

وضعیت حذب های سیاسی در سیستم مد نظر شما چگونه تعریف شده است؟! پخش شدن قدرت را چگونه توجیه میکنید؟!

ممنون از نظرتون در رابطه با نظام مورد نظر ولی باید گفت نظام تحت نظر شما خیلی زیاد به نظام موجود شبیه هست و فرق زیادی درش دیده نمیشه! به تفاوت اینکه به نظر من نظام مد نظر شما نسبت به نظام حال به علت عدم پخش اصولی قدرت بیشتر امکان درگیر شدن در سیستم های "استبدادی" و "دیکتاتوری" را دارد!