۱۳۸۸/۱۲/۲۸

سرواد درفش کاویان

پیشکش به فروهر مهر آریا

درفش کاویان به جا باد
مرز مزدایی را او را پاس بان


سرخ و زرد و بنفش سه رنگش
بامداد و نیمروز و شام گاهان


همای آن، میکند پرواز
سایه ی هر، سردار و سرباز


ایرانیان، بسان شیران
همواره بادا، تاج ِ ایران را شیداناز: سوشیانت مزدیسنا
بر وزن و آهنگ سرود رسمی کشور در زمان پهلوی دوم


هیچ نظری موجود نیست: