۱۳۸۹/۰۸/۲۱

فهرست سرزمینهای ایران هخامنشی


ردیف // الف // ب // پ // ت // ث // ج
1 // پارس // پارس // پارس // پارس // پارس // پارس
2. // ماد // ماد // ماد // اووج // اووج // ماد
3. // اووجَ // اووج // اووج // ماد // بابیروش // اووج
4 // پَرثَوَ // پرثو // پرثو // بابیروش // اثورا // هرووتیش
5 // هَرَئیو // هرئیو // هرئیو // اربای // اربای // ارمین
6 // بَختری یَ // باختریش // باختریش // اثورا // مودرای // زرک
7 // سوگود // سوگود // سوگود // مودرای // ت یَ ئیی دَریَ ه یا // پرثو
8. // اووارزم یَ // اووارزمیش // اووارزمیش // ارمین سپردا // هرئیو
9 // زرکا // زرک // زرک // کت پتوک // یَ وُ نش // باختریش
10 // هرووتی یَ // هروتیش // هروتیش // سپرد // ماد // سوگد
11 // ثت گوشیِ یَ // ثت گوش // ثت گوش // ** // ارمین // اووارزمی
12 // گداری یَ // گدار // مچیا // اَس گرت // کت پتوک // بابیروش
13 // هیدویَ // هیدوش // گدار // پرثو // پرثو // اثورا
14 // سکاهوم ورکا // سکاهوم وری // هیدوش // زرک // زَرَکَ // ثت گوش
15 // سکاتیگرخودا // سکاتیگرخودا // سکاهوم ورکا // هرئیو // هَرَئیوَ // سپرد
16 // بابیروش // بابیروش // سکاتیگرخودا // باختریش // اووارزمیی // مودرای
17 // اثوری یَ // آثورا // بابیروش // سوگد // باختریش // **
18 // اربای // اربای // اثورا // اووارزمی // سُوگوُدَ // مچی یا
19 // مودرای // مودرای // اربای // ثت گوش // گدار // اربای
20 // ارمینی یَ // ارمین // مودرای // هرووتیش // سَکَ // گدار
21 // کت پَتوک // کت پتوک // ارمین // هئیدوش // ثت گوش // هیدوش
22 // سپردی یَ // سپرد // کت پتوک // گدار // هَرَوُوَتیش // کت پتوک
23 // یَ وُنا // ی و ن // سپرد // سکا // مَکَ // دَها
24 // سکاپردرئی یَ // سکاتی پَرَدریا // ** // مَک // -- // سکاهَوُمَ ورگا
25 // سکودَر // سکودر // سکودر // -- // -- // سکاتیگرَخودا
26 // یَوُنَ تک بَرا // یوناتکابرا // پوتایا // -- // --// سکودرا
27 // پُوتای // پوتای // کوشی یا // -- // -- // آمَوُفچی یا
28 // کوشای // کوشی یا // کرکا /// -- // -- // پوتای
29 // مَچی یَ // مچی یا // -- // -- //-- // کرکا
30 // کَرکَ // کرکا // -- // -- // -- // کوشی ی

الف: سنگ نبشته ی نقش رستم
ب: داریوش بزرگ / نقش رستم(D Na)
پ: داریوش بزرگ / شوش (D Se)
ت: داریوش بزرگ / تخت جمشید (D Pe)
ث: داریوش بزرگ / بیستون (DB)
ج: خشایارشا / تخت جمشید (X Ph)
** در سنگ نبشته ها چنین آمده است:
یَوُنا- ت یَ- درَیَ هی یا- دارَیَ تیی- اتا- ت یَ ئیی- پَرَدرَیَ- دارَیَت ئیی: یونانی هایی که کنار دریا و آنسوی دریا ساکنند.


عطایی فرد، امید. 1384، ایران بزرگ، انتشارات اطلاعات، رویه های 117 تا 119.

هیچ نظری موجود نیست: