۱۳۸۸/۰۱/۰۱

روز هرمزد از ماه فروردین


سر سال نو هرمز فَروَدين
برآسود از رنج وز درد و كين
بزرگان به شادي بياراستند
مي و جام و رامشگران خواستند
چنين جشن فرخ از آن روزگار
به ما ماند از آن خسروان يادگار

هیچ نظری موجود نیست: