۱۳۹۶/۰۴/۲۱

قبله گاه زرتشتبرافروز دلم را - چون آذر مزدا
که زرتشت بدیدست - فره ی فردا را
مزدایی مزدایی - اهورا مزدایی -(۲ بار)
برچینند اهریمن - از پهنه ی گیتی
اهورای مزدا - ایزد ایریمن
مزدایی مزدایی - اهورا مزدایی
قبله گاه زرتشت - عشق آتشین است
که یزدان یارت باد - هم پناه و هم پشت
مزدایی مزدایی - اهورا مزدایی -(۲ بار)

>> بر وزن و آهنگ: نوایی نوایی
{ترانه سرا: سوشیانت مزدیسنا}